14 Ιαν 2021 22:23 - Θεόδωρος Παχίδης

  «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Αποτελεί την μεγαλύτερη Εθνική Δράση Επιμόρφωσης στην Ελλάδα, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ.

Στη Δράση αυτή μετέχουν 7 Πανεπιστήμια της Ελλάδος και το ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ έχει κομβικό ρόλο στη Δράση αυτή καθώς έχει στην ευθύνη του τόσο υπολογιστικές υποδομές (σύστημα εγγραφών, τμημάτων κ.τ.λ.) όσο και τη διαμόρφωση εξειδικευμένου υλικού επιμόρφωσης στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Σκοπός της δράσης είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, που χρησιμοποιούνται σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Συμμετέχοντες στο ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα Τ4Ε δύνανται να είναι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων της γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στόχος η επιμόρφωση 163.000 εκπαιδευτικών.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα Τ4Ε θα αξιοποιηθούν τεχνολογίες σύγχρο­νης (τηλεδιάσκεψη) και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (πλατφόρμα eClass και e-Me).


URL

https://t4e.sch.gr/


Συνημμένα αρχεία

ΠράξηT4E.pdf