19 Σεπ 2022 12:53 - Ιωάννης Πεξαράς

  Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2022-2023


Το Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές και εύχεται καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Πρωτοετείς – Δικαιολογητικά εγγραφής

Οι πρωτοετείς φοιτητές, μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας τους:

1.     Αίτηση (επισυνάπτεται)

2.     Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

3.     Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς-αλλογενείς φωτοτυπία του διαβατηρίου & της άδειας διαμονής)

4.     Φωτοτυπία της βεβαίωσης ΑΜΚΑ

5.     Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες φοιτητές όπου θα φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων απαραίτητος για την αναβολή στράτευσης)

6.     Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

7.    Υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή (Όσοι δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική εγγραφή)Τα δικαιολογητικά πρέπει:

 Να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) (στο αποδεικτικό της αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται ως αποστολέας ο ίδιος ο φοιτητής/-ρια)

στη Γραμματεία του Τμήματος στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι Παρασκευή 30/9/2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) :


Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής, ΣΘΕ, ΔΙ.ΠΑ.Ε., Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς Τ.Κ. 65404 Καβάλα,

Τηλέφωνο: 2510462341-147.


ΕΠΙΠΛΕΟΝ

1. Όσοι φοιτητές/ες επιθυμούν αναστολή σπουδών θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 συμπληρωμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω της εφαρμογής gov.gr:

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφετε τα εξάμηνα που επιθυμείτε την αναστολή σπουδών καθώς και το λόγο της αναστολής και να προσκομίσετε τα ανάλογα δικαιολογητικά. Περισσότερες διευκρινίσεις στο συνημμένο ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ


2. Όσοι φοιτητές/ες ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα Πανεπιστημίου παρακαλούνται να φροντίσουν τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης.