Πρόγραμμα Διδακτορικών ΣπουδώνΤο Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σε επιστημονικά αντικείμενα συναφή με αυτά του Τμήματος Πληροφορικής, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος (ΦΕΚ Β’ 3457/19-08-2020).

Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης μέσω της παραγωγής πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος και προσφέρονται δωρεάν.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Πληροφορικής έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(1)  Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρι­σμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής. Ο βαθμός του πτυχίου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με έξι και μισό (6.5) στην κλίμακα 0-10. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί από το Τμήμα Πληροφορικής χαμηλότερος από τον παραπάνω βαθμό πτυχίου, κατόπιν αιτιολογημένης τεκμηρίωσης του Τμήματος Πληροφορικής.

(2)  Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017. Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος θα πρέπει να είναι:

 

α.    Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «8.0» (οκτώ).

β.    Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «55%».

γ.     Για σπουδές στις Η.Π.Α. υψηλότερος ή ίσος με «Β».

δ.    Για σπουδές σε άλλες χώρες, υψηλότερος ή ίσος με το «Β» των Η.Π.Α.

 

Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί υποψήφιοι/ες διδάκτορες μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχια­κών Σπουδών με βαθμό μικρότερο των παραπάνω απαιτούμενων ορίων, όταν διαπιστωμένα έχουν συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα σε σχετικό αντικείμενο και συγκεκριμένα, ή μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, σε έγκριτο διεθνές περιοδικό με κριτές ή μία (1) ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές ή ένα (1) δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες αυτής της κατηγορίας οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο (2) προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής, τα οποία ορίζονται από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος.

(3)  Το πτυχίο ή/και το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών θα πρέπει είναι συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πληροφορικής.

(4)   Έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

 

Αίτηση Υποψηφιότητας - Δικαιολογητικά

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει, στις ημερομηνίες που προβλέπονται από την ανάρτηση θεμάτων, σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η αίτηση, ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής, η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(1)  Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.

(2)  Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

(3)  Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

(4)  Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

(5)  Βεβαιώσεις ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους τίτλους σπουδών έχουν αποκτηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

(6)  Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

 

H πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως προκύπτει από την κατοχή ενός από τα εξής πτυχία: (α) Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον B2 ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή Michigan, κ.α., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 6 που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας, (ε) επάρκεια αγγλικής γλώσσας που χορηγεί το κέντρο ξένων γλωσσών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

(7)  Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές/τριες Ερευνητικών Κέντρων, τα στοιχεία των οποίων (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο) θα πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Οι επιστολές θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένους φακέλους.

(8)  Περίληψη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας.

(9)  Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν).

(10)                  Θετική εισήγηση ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

(11)                  Ερευνητική Πρόταση (όπως περιγράφεται παρακάτω). Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μια Ερευνητική Πρόταση η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα εξής:

 

α.    Τίτλο, Θεματική Περιοχή / Πεδίο, Λέξεις - Κλειδιά.

β.    Συνοπτική περιγραφή του προτεινόμενου θέματος ανασκόπηση της σχετικής πρόσφατης συναφούς βιβλιογραφίας.

γ.     Συνεισφορά στην επιστήμη και ερευνητική πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής.

δ.    Βασικό σκοπό, στόχο και αρχικά ερευνητικά ερωτήματα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

ε.     Προτεινόμενη μεθοδολογία Έρευνας.

στ. Συνάφεια ή συνέργεια του προτεινόμενου θέματος με το υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο.

ζ.     Βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες εμφανίζονται στην πρόταση.


Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Το Τμήμα Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το Α’ Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, από τις 01/10/2020 έως 30/11/2020.


Λόγω των συνθηκών πανδημίας που επικρατούν οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά των υποψηφίων μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην γραμματεία του Τμήματος (info@cs.ihu.gr)


Πρότυπα έγγραφα


Αίτηση

Ερευνητική Πρόταση

Περίληψη Μετ.Διατριβής
Θέματα Διδακτορικών Διατριβών Α’ Εξαμήνου 2020-2021Επιβλέπων
Θεματική περιοχή
Α. Τσινάκος
Συνεργατικές δράσεις επαυξημένης πραγματικότητας
Α. Τσινάκος
Εφαρμογές τεχνολογιών εμβύθισης στην εκπαίδευση
Α. Τσινάκος
ai agents για την ανάλυση μαθησιακού προφίλ
Ε. Μωυσιάδης
Συστήματα φυσικών διαλόγων (chatbots)
Θ. Παχίδης
Αυτόνομη πλοήγηση κινούμενων ρομπότ που βασίζεται σε σύστημα όρασης
Θ. Παχίδης
Συνεργατική πλοήγηση κινούμενων ρομπότ που βασίζεται σε σύννεφο
Κ. Ράντος
Τεχνολογίες ενίσχυσης της προστασίας της ιδιωτικότητας σε αλυσίδες μπλοκ (blockchains)
Κ. Ράντος
Διαχείριση και ανάλυση κυβερνοαπειλών
Κ. Ράντος
Ασφάλεια και ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο των πραγμάτων
Γ. Παπακώστας
Ασαφείς γνωστικοί χάρτες για μεγάλο όγκο δεδομένων στην μηχανική μάθηση
Γ. Παπακώστας
Μοντέλα βαθειάς μάθησης στην ανάλυση ιατρικών εικόνων
Γ. Παπακώστας
Ανάπτυξη κβαντικών αλγορίθμων τεχνητής όρασης
Σ. Παπαδημητρίου
Αλγόριθμοι για επεξεργασία next-generation sequencing δεδομενων: read mapping, variant detection, genome assembly
Σ. Παπαδημητρίου
Βελτιστοποίηση σε χρόνο εκτέλεσης bytecodes στον graal vm compiler
Σ. Παπαδημητρίου
Προσαρμογή και βελτιστοποίηση του completely fair scheduler του linux στο freebsd
Βασ. Καμπουρλάζος
Μοντελοποίηση αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής και εφαρμογές κοινωνικών ρομπότ
Βασ. Καμπουρλάζος
Πρόβλεψη σε χρονοσειρές μεγάλων δεδομένων με έμφαση σε εφαρμογές στη γεωργία
Βασ. Καμπουρλάζος
Σχεδιασμός και υλοποίηση συνεργατικών δράσεων ρομπότ με τεχνικές λογικής
Δ. Καραμπατζάκης
Μεθοδολογίες διαχείρισης δεδομένων και πόρων στο edge computing
Δ. Καραμπατζάκης
Τεχνολογίες internet of things για έξυπνες πόλεις μεσαίου μεγέθους
Δ. Καραμπατζάκης
Μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογίων για ειδικές εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής
Θ. Λάγκας
Διαστρωματικές τεχνικές για αδόμητα iot δίκτυα μη-επανδρωμένων εναέριων οχημάτων με έμφαση στην αποτελεσματική δρομολόγηση
Θ. Λάγκας
Διαχείριση πόρων σε κυψελοειδή δίκτυα 5ης και μεγαλύτερης γενιάς με έμφαση στην παροχή ιοτ υπηρεσιών
Θ. Λάγκας
Βελτιστοποίηση της ενορχήστρωσης και του ελέγχου συνδέσεων σε παθητικά οπτικά δίκτυα επόμενης γενιάς
Θ. Λάγκας
Σχεδιαστικές τεχνικές για εξοικονόμηση ενέργειας σε ιοτ συσκευές με έμφαση στα μη-επανδρωμένα εναέρια οχήματα