ΟργάνωσηΤο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοικείται από τη Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος (Ν. 4485/2017).


Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. Καλεί τη Συνέλευση του Τμήματος σε Συνεδρίαση σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να συζητηθούν τρέχοντα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος και να ληφθούν αποφάσεις εφόσον αυτές εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Συνέλευσης ή να ετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να ληφθούν αποφάσεις από ανώτερα όργανα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του αντικαθίσταται προσωρινά από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος.


Η Συνέλευση του Τμήματος είναι υπεύθυνη:

α) Για τον ορισμό των διαφορετικών Επιτροπών που απαιτούνται στο Τμήμα όπως φαίνεται στο παρακάτω ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ.

β) Για τις αναθέσεις μαθημάτων στο μόνιμο προσωπικό.

γ) Για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικό προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές και όχι μόνο ανάγκες στο Τμήμα.

δ) Για την πρακτική άσκηση στο Τμήμα.

ε) Για θέματα που αφορούν το μόνιμο προσωπικό (άδειες, μετακινήσεις, κ.τ.λ.)

στ) Για θέματα που αφορούν φοιτητές και σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.

ζ) Για θέματα που σχετίζονται με τον 2ο κύκλο σπουδών -Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα.

η) Για θέματα που σχετίζονται με τον 3ο κύκλο σπουδών που οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος.

θ) Για την ίδρυση των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων.

ι) Γενικά για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του τμήματος.

Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και της Συνέλευσης παρουσιάζονται με λεπτομέρειες στο Ν. 4485/2017.


Η γραμματεία του Τμήματος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του με τον Αντιπρόεδρο καθώς και τα μέλη της Συνέλευσης για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το Τμήμα. Η γραμματεία επίσης αναλαμβάνει όλο το φόρτο επικοινωνίας με τους φοιτητές και εξυπηρέτησής τους (αιτήματα, βεβαιώσεις κ.τ.λ.).


Το παρακάτω ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των διαφορετικών θεμάτων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.