Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση & Πρακτική Άσκηση για την Απόκτηση Διδακτικής ΕπάρκειαςΗ πρακτική άσκηση αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών και χωρίζεται σε δύο ειδών: Στην προαιρετική Πρακτική Άσκηση (804ΕΔΕΕ) και την υποχρεωτική Πρακτική

Άσκηση για την Απόκτηση Διδακτικής Επάρκειας (805ΕΔΥΚ) που η ολοκλήρωση της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών και τη λήψη του πτυχίου.


Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης (804ΕΔΕΕ)

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Διδακτικής Επάρκειας (805ΕΔΥΚ)

Αρχεία πρακτικής