Επαγγελματική ΑποκατάστασηΤο νεοσύστατο Τμήμα Πληροφορικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Καβάλα, που σύμφωνα με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2656Β/1-7-2019) είναι αντίστοιχο των τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών ΑΕΙ, διαθέτει μια ισχυρή βάση στην αγορά της Πληροφορικής μιας και αποτελεί διάδοχο των τμημάτων της Βιομηχανικής Πληροφορικής και των Μηχανικών Υπολογιστών που οι απόφοιτοί μας τα τελευταία 20 χρόνια έχουν στελεχώσει σημαντικές εταιρείες πληροφορικής σε Ελλάδα και Εξωτερικό, όπως και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.


Αν και η αγορά εργασίας έχει τους δικούς της κανόνες αυτορύθμισης με βάση τις ατομικές γνώσεις και δεξιότητες των αποφοίτων, η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής περιγράφεται επαρκώς στα άρθρα 2 και 3 του προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμόν 44 (αριθμός ΦΕΚ 58, 8 Απριλίου 2009) ως εξής:


Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:


α) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών,


β) της πληροφορικής,


γ) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου,


δ) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.


Ο απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Δ.Π.Θ εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια θα αποκτά Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μαζί με τον βασικό τίτλο σπουδών, θα του επιτρέπει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, πέραν των θεσμών της δημόσιας εκπαίδευσης, σε άλλη θέση στην οποία απαιτούνται πιστοποιημένα προσόντα εκπαιδευτικού.


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής σε συνδυασμό με τις προσωπικές τους επιδόσεις, γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε ερευνητικά - αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται εντός του Τμήματος. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.


Οι επαγγελματικές προοπτικές είναι άμεσα συνυφασμένες με την προσπάθεια που έχει καταβάλει ο απόφοιτος κατά τη διάρκεια των απαιτητικών σπουδών του αλλά και ευκαιριών που ανοίγουν καθημερινά στον ιδιαίτερα ελπιδοφόρο χώρο της Πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών. Οι απόφοιτοι μας επιπλέον δύνανται να ασχοληθούν ενδεικτικά με:


α) τη διδασκαλία σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται παραπάνω,


β) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται παραπάνω αντίστοιχα σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.


γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.