Πολιτική Ποιότητας ΤμήματοςΤο Τμήμα Πληροφορικής της ΣΘΕ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, έχει υιοθετήσει μία πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με την γενική αναθεωρημένη πολιτική του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Συγκεκριμένα, η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Πληροφορικής, εφαρμόζεται στους δύο παρακάτω διακριτούς άξονες:


Α. Πολιτική Ποιότητας Τρεχουσών Λειτουργιών και Υπηρεσιών

Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται:

·  Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς αποφοίτους του Τμήματος.

· Η βελτίωση της μάθησης των φοιτητών, με στόχο την αύξηση του επιπέδου γνώσεων των φοιτητών, ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και των ανώτερων κύκλων σπουδών (2ος και 3ος).

· Η υποστήριξη των νέων ερευνητών μέσω του ΠΜΣ ερευνητικού χαρακτήρα και του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών που λειτουργούν στο Τμήμα.

· Η προσέλκυση νέων ερευνητών υψηλού επιπέδου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στα πλαίσια λειτουργίας του προγράμματος μεταδιδακτορικής έρευνας που λειτουργεί στο Τμήμα.

·     Η διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων, με την ενθάρρυνση συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος. Επίσης, προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται η συμμετοχή των φοιτητών και των τριών κύκλων σπουδών στην συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων.

· Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Τμήμα, μέσω των 4 θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων και της μίας ερευνητικής ομάδας, που δραστηριοποιούνται στο Τμήμα.

· Η αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και η ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών.

·       Η ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και συνεργιών, καθώς επίσης και η βελτίωση της παραγωγής ερευνητικού έργου.

·       Η προαγωγή και υποστήριξη της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό έργο, μέσω της χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

·       Η προβολή του Ιδρύματος στην Ελλάδα και Διεθνώς.

·       Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές).

 

Β. Πολιτική Ποιότητας βάσει Στρατηγικού Σχεδίου

Προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται:

·       O ψηφιακός μετασχηματισμός των λειτουργιών και υπηρεσιών του Τμήματος. Το Τμήμα Πληροφορικής διαθέτει το πλεονέκτημα της γνώσης των ψηφιακών μέσων και του τρόπου που αυτά μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να επιτευχθεί ένας υψηλός βαθμός ψηφιακού μετασχηματισμού στο Τμήμα. 

·       Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω διεκδίκησης ερευνητικών και αναπτυξιακών ευρωπαϊκών έργων προκειμένου να διατηρηθεί το ερευνητικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να ενισχυθεί η προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μέσω ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων.

·       Η διεθνοποίηση του Τμήματος μέσω στρατηγικών συνεργειών με ακαδημαϊκά, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς του εξωτερικού προκειμένου να εγκαθιδρυθεί ένα κανάλι ανταλλαγής γνώσεων, τεχνολογιών και ερευνητικού δυναμικού.

·       Η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Τμήματος κυρίως στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία αποτελεί το μοναδικό Τμήμα Πληροφορικής. Το Τμήμα παράγει επωφελές για την κοινωνία έργο μέσα από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του αποτύπωμα σε τομείς εφαρμογών της πληροφορικής όπως η υγεία, η πρωτογενής παραγωγή, το περιβάλλον κ.λ.π. Η στόχευση στην ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.