Κατατακτήριες

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023-2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3404/2005 (αρ. 15-Φ.Ε.Κ. 260/17-10-05 τ. Α΄) και 4186/2013 (αρ. 57-Φ.Ε.Κ. 193/17-9-2013 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4218/2013 (αρθ. 6, παρ. 10 – Φ.Ε.Κ. 268/10-12-2013 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Φ.Ε.Κ. 3185/16-12-2013 τ. Β’) ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αριθμός εισακτέων από κατατακτήριες εξετάσεις

Το συνολικό ποσοστό των κατατάξεων ανέρχεται στο 12% του αριθμού των εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Τμήματος.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις

Πτυχιούχοι όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

3. Διαδικασία κατάταξης

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις στα εξής τρία μαθήματα:

α) Διακριτά Μαθηματικά, β) Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με C, C++ και γ) Ψηφιακή Σχεδίαση.

4. Η ύλη των μαθημάτων στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι φαίνεται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

5. Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα γίνει μεταξύ 1-15 Νοεμβρίου 2023 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (τηλ. 2510-462341, 2510-462147). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής:

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

6. Εξετάσεις

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 1 και 20 Δεκεμβρίου 2023. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νεότερη νομοθετική ρύθμιση.

Ύλη μαθημάτων για τους υποψηφίους για κατάταξη.

Αίτηση