1 Οκτ 2022 14:02 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Διαμόρφωση της ύλης στα μάθημα Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός

Παρακάτω περιγράφω την διαμόρφωση της παραδοτέας και εξετασθέας ύλης στα μάθημα Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός


Από το βιβλίο "Multicore and GPU Computing"


Σελ. 5-7 Παράγραφος 1,2 A taxonomy of parallel machines


Από το κεφάλαιο 3 "Threads and concurrency in standard C++" :


3.1 Introduction

3.2 Threads

3.3 Thread creation and initialization

3.4 Sharing data between threads

3.5 Design concerns

3.6 Semaphores

3.7 Applying semaphores in classical problems

3.8 Atomic data types

3.9 Monitors (από σελ. 126 μέχρι 131, χωρίς δηλ. το 3.9.1 Design approach #1: critical section inside the monitor)

3.10 Applying monitors in classical problems - Εκτός ύλης

3.11 Asynchronous threads

3.12 Dynamic vs static thread management


Κεφάλαιο 6 GPU Programming: CUDA

Σελ. 389-462