3 Ιαν 2023 12:04 - Δρ. Ελένη Βροχίδου

  Προαιρετική εργασία στην "Αναγνώριση Προτύπων"

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των προαιρετικών εργασιών στη τη θεωρία του μαθήματος Αναγνώριση Προτύπων είναι τη Τρίτη 10/1. Όποιος έχει ολοκληρώσει θα πρέπει να αποστείλει με email στο <evrochid@cs.ihu.gr>:

(1) ένα report (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) που να συνοψίζει το υπό μελέτη άρθρο (στόχος, συμβολή στη επιστήμη, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συμπεράσματα), και

(2) ένα PowerPoint (στα ελληνικά) που θα παρουσιαστεί την ώρα του μαθήματος (Τετάρτη 17:00-20:00). Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με τη σειρά που θα πραγματοποιούνται οι υποβολές. Η παρουσίαση είναι υποχρεωτική για να θεωρηθεί η εργασία ολοκληρωμένη και η διάρκεια της θα πρέπει να είναι 5 με 10 λεπτά το πολύ.